Polityka prywatności

Polityka prywatność i plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej zwana “Polityką”) określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, obsługą Formularzy, procesu Rekrutacji oraz realizacją Umów i realizuje obowiązek informacyjny wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”. Niniejsza Polityka opisuje również wykorzystywane na stronach Serwisu pliki cookies.

Administratorem danych osobowych jest:
Dane rejestrowe:
 VISUAL Tech-Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884559, posługująca się numerem NIP 7162831723 oraz REGON 388184485, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.900 zł,
Dane kontaktowe: VISUAL Tech-Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, contact@visualtech-lab.com
(dalej zwany „Administratorem.”)
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: contact@visualtech-lab.com.

Definicje:
1) Cookies
– oznacza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika.
2) Formularze – oznacza formularze dostępne na stronach Serwisu, umożliwiające nawiązanie kontaktu z Administratorem.
3) Kontrahent – oznacza osobę lub personel podmiotu, z którym Administrator podejmuje rozmowy w przedmiocie zawarcia Umowy lub z którym zawarł Umowę.
4) Umowy – oznacza umowy zawarte lub negocjowane z Kontrahentami.
5) Urządzenie Użytkownika – oznacza elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6) Użytkownik – oznacza osobę będącą użytkownikiem Serwisu.
7) Rekrutacja – rekrutacja prowadzona przez Administratora w ramach ogłoszeń publikowanych w  Serwisie.
8) Serwis – serwis internetowy http://visualtech-lab.com.

Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu:

Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:
1. RODO;
2. krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4. ustawy o Prawo Telekomunikacyjne.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzach.  

Szczegółowe podstawy prawne i cele przetwarzania są następujące:

1. Dane osobowe Użytkownika podane Formularzach w postaci: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu – będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedź na otrzymane zapytanie. Podstawa prawna:
a. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci prawnie uzasadnionego interesu tj. przedstawienie produktów i usług w odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

2. Dane osobowe uzyskane przez Administratora w procesie Rekrutacji w postaci: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu oraz dane podane w CV – będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną aplikacje do pracy. Podstawa prawna:
a. w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
b. inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Dane osobowe Kontrahenta uzyskane przez Administratora w procesie prowadzonych relacji biznesowych oraz zawierania Umów – będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania stosunku prawnego, a także realizacji Umów. Podstawa prawna:
a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w postaci wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu wykonywania umowy.
b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  w postaci prawnie uzasadnionego interesu tj. realizacja umowy, weryfikacja prawidłowości wykonania umowy, dokonywanie rozliczeń, obsługa skarg, reklamacji oraz zgłoszeń przeprowadzanie czynności audytowych oraz kontrolnych, windykacja należności i realizacji zajęć wierzytelności. Przetwarzanie danych w sytuacji dochodzenia roszczeń przez którąś ze stron umowy w sytuacji kiedy ich przetwarzanie okaże się niezbędne.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w celu realizacji praw przysługujących Administratorowi lub w celu wykonania obowiązków. Podstawa prawna:
a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

5. Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać Serwis i Usługę. Podstawa prawna:
a. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 Okres przechowywania danych osobowych:

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.

2. Dane osobowe kandydata do pracy pozyskane w procesie Rekrutacji będą przetwarzane:
a. przez 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku z którą zostały złożone dokumenty aplikacyjne do pracy u Pracodawcy – jeśli nie została wyrażona zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
b. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji;
c. w zakresie danych nieobowiązkowych, do czasu wycofania zgody.

3. Dane osobowe Kontrahentów przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.

 Dane dotyczące Rekrutacji:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Przesyłając swoją kandydaturę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. 

Użytkownik w każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: contact@visualtech-lab.com

Aby kandydatura Użytkownika być wykorzystana w innych rekrutacjach Administratora, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez VISUAL Tech – Lab sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim ogłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

Odbiorcy danych:
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do obsługi Serwisu, Rekrutacji oraz wykonywania Umów. Podmiotami takimi są zwłaszcza dostawcy następujących usług:

1. dostawcy hostingu Serwisu: AZ.pl Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzących działaność w ramach serwisu https://az.pl/  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze  

2. poczty e-mail: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Dane przechowywane są na serwerach Europejskich.   

3. kurierzy, księgowi, prawnicy, oraz inni podprocesorzy. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług. 

 Przekazywanie danych do państw trzecich:
Administrator informuje, iż w ramach korzystania przez niego z usług podmiotów trzecich, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (podmioty spoza UE), odnosi się to dostawców usług w zakresie hostingu kopii bezpieczeństwa danych Użytkownika. Usługodawca gwarantuje, iż korzystać będzie z usług tylko takich podmiotów, które podlegają prawu zapewniającym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Usługodawca będzie korzystał z usług dostawców gwarantujących odpowiedni stopień ochrony danych, co znajdzie potwierdzenie w deklaracjach dostawców w zakresie poszanowania prywatności i praw wynikających z RODO lub będzie potwierdzone standardowymi klauzulami umownymi lub innymi decyzjami Komisji Europejskiej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Twoje prawa:
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie przysługują Użytkownikowi będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu:
Informujemy, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

PLIKI COOKIES

Rodzaje plików Cookies ze względu na pochodzenie:
Na stronie Serwisu Administrator wykorzystuje następujące pliki Cookies ze względu na ich pochodzenie:

1) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Cookies Administratora – wykorzystywane są aby zapewnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym:
– zoptymalizować stronę Serwisu pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują Użytkownicy;
– usprawnić proces korzystania z Serwisu, w tym celu pliki Cookies mogą zapamiętać podjęte przez Użytkownika decyzje na stronach Serwisu.

2) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Cookies Zewnętrzne wykorzystywane są w celach analitycznych, marketingowych oraz  w zakresie wyświetlania wideo. 

Cookies analityczne:
Z analitycznych plików cookies Administrator korzysta po to, aby ulepszyć funkcjonowanie Serwisu oraz mierzyć, nie identyfikując bezpośrednio danych osobowych Użytkownika, skuteczność podejmowanych działań marketingowych. W przypadku tego rodzaju plików cookie Administrator korzysta z rozwiązania:

Google Analytics – rozwiązanie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z tego rozwiązania Administrator opiera na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu. 

Zgromadzone w ten sposób informacje są mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisja Europejska uznała, iż przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Więcej informacji na temat Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz na stronie dostawcy usługi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować przetwarzanie danych przez Google w ramach usługi Google Analitycs instalując wtyczkę do przeglądarki, która blokuje tę usługę. Wtyczka dostępna jest po adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies marketingowe:
Pliki Cookies wykorzystywane w celach marketingowych służą dopasowaniu treści i form reklam, wyświetlanych na stronach dostawcy usługi. W tym przypadku Administrator korzysta z rozwiązania:
Facebook Pixel – rozwiązanie zapewniane przez  Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Facebook Pixel w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisja Europejska uznała, iż przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Administrator wie jedynie jakie dany Użytkownik podjął działania na stronach Serwisu. Facebook może łączyć jednak te dane z innymi danymi  zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać takie informacje do własnych celów. Działania Facebook w tym zakresie są niezależne od Administratora. Użytkownik posiadający konto w serwisie Facebook może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności na stronie  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cookies związane z wideo:
Administrator osadza na stronie Serwisu nagrania wideo umieszczone w serwisie YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google powiązane z usługą YouTube. W tym zakresie pliki cookies załadowane zostaną do Urządzenia Użytkownika w przypadku odtworzenia nagrania wideo. W przypadku braku zgody na załadownie tych plików cookies, Użytkownik powinien zaniechać odtwarzania nagrań wideo zagnieżdżonych na stronach Serwisu. 

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis YouTube i jego administrator Google przyporządkował dane zebrane poprzez wyświetlenie nagrania wideo na stronach Serwisu, Użytkownik powinien przed odtworzeniem nagrania wylogować się z serwisu YouTube/Google. Użytkownik może skorzystać także z wtyczek do przeglądarki, które blokują ładowanie się wtyczek YouTube/Google. 

Rodzaje plików cookies ze względu na ich trwałość:
Niektóre używane przeze Administatora Coookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki Cookies są zachowywane na  urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie  przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).

Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. W przypadku Cookie własnych za ich bezpieczeństwo odpowiada Administrator Serwisu, który gwarantuje, że są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W przypadku Cookies zewnętrznych, za ich bezpieczeństwo odpowiadają wskazane w niniejszej Polityce podmioty. 

Informacja o plikach cookies:
Podczas pierwszej wizyty na stronie Serwisu Użytkownikowi wyświetlana jest  informacja na temat stosowania plików Cookies. Wyświetla informacja zawiera odnośnik do niniejszej Polityki. Akceptacja tej informacji spowoduje, iż utworzony zostanie plik cookies, który potwierdzi akceptację tej informacji. Dzięki temu informacja ta nie będzie ponownie wyświetlana Użytkownikowi, o ile nie usunie on ze swojego Urządzenia odpowiedzialnego za to pliku cookies.

Zmiana ustawień przeglądarki
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. 

W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. 

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies:

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.